Zarząd ROD zawiadamia i jednocześnie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się dnia 13. kwietnia (sobota) w Dom Działkowca (świetlica) na terenie naszego Ogrodu. Początek obrad zaplanowany jest na godzinę 9:30.

Drugi termin rozpoczęcia zebrania to 13. kwietnia, godzina 10:00.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 20.03.2024 roku w godzinach od: 17:00 do: 19:00 w Biurze Zarządu.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
 11. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 15. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji
 16. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD
 17. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji
 18. Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.
 19. Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
 20. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.
 21. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
 22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 23. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 24. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
 25. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 26. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyników.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad.