Zarząd ROD przypomina wszystkim Państwu, że zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego użytkownicy ogrodów zobowiązani są dbać o roślinność, która rośnie w linii ogrodzenia, a w szczególności prowadzić prace, które sprawią, że w/w roślinność nie będzie przeszkadzała innym użytkownikom ogrodów, nie będzie sprawiała trudności, zagradzała i uniemożliwiała przejścia.

Zgodnie z § 52 [Żywopłoty]

  1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
  2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
  3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
  4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać
    wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

Zgodnie z § 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]

  1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
  2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
  3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

Zgodnie z § 59 [Zakres zagospodarowania działki]
Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

Zarząd ROD informuje, że będzie weryfikował czy roślinność w granicach Państwa Działek utrzymywana jest zgodnie z Regulaminem. Prosimy o zastosowanie się do powyższych przepisów.